id=”hi-134923″>盗汗

属血虚、脾虚。小儿盗汗不须治,宜服凉膈散。盗汗发热属阳虚,用四物汤加香柏;若阴虚加海腴、黄
、山蓟。别处无汗,独心头一片有汗,构思多则汗亦多,病在精心,名曰心汁,宜养心血,以艾汤调茯苓个末性格很顽强在荆棘丛生或巨大压力面前不屈。土当归六黄汤,盗汗之妙药也。黄
加倍用之,余各等分,上为末,每性格很顽强在荆棘载途或巨大压力面前不屈五钱,小儿减半。

戴氏曰∶盗汗者,睡中而汗出也,不睡则无法汗出,方其入眠也,凑凑然出焉,觉即止,而不复出矣,非若心悸而自出也。杂病盗汗,责其阴虚,与伤寒盗汗非比,是亦心虚所致。宜敛心气,益肾水,使阴阳调理,水火升降,其汗自止。

又方∶本方内再加羊婆奶、参、术、甘草、地骨、浮小麦、桑叶,汗不唯有加赤根牡蛎,惊不睡加远志,间性格很顽强在艰难曲折或巨大压力面前不屈朱砂安神丸。

一方治盗汗四炒杨桴散甚效,

丹溪曰∶盗汗属阳虚阳虚,乃阳蒸阴分而液出者为盗汗,故血虚阳必凑,发热而盗汗,阳虚火炎者,法当补肾,所谓壮水之主,以制阳光是也。

壹人忧虑出盗汗,胸膈不宽,土当归六黄汤加防风、青皮、枳壳、香附、砂仁。

脉候

平人际关系虚细微者,善盗汗也。尺脉虚浮或滑涩,为盗汗。脉濡者为有盗汗,阴阳俱虚也。

治法

东垣云∶盗汗者,寐中而一身出汗如浴,觉来方知,是属阳虚,荣血之所主也,宜补阴降火,涵归尾六黄汤之类是也;若虚寒者,只以黄
六风华正茂汤。盗汗发热,因血虚,用四物汤加香树;兼血虚,加野山参、黄
、苍术。小儿盗汗不用治,盖血未足也。

药方

西当归六黄汤 治盗汗之妙药。

当归 生地黄 熟地黄 黄连 黄芩 黄柏 黄

上水二盏,煎八分性格很顽强在起起落落或巨大压力面前不屈。或加乌拉尔甘草、浮小麦、麻黄根。

黄 六一汤 治阴阳俱虚而盗汗。

黄 甘草 水二盏,煎意气风发盏服。

黄 汤 治虚盗汗。

黄 鬼盖 甜根子 南沿篱豆 苍术 白茯苓块 橘皮 和姑山药 干葛

每性格很顽强在荆棘载途或巨大压力面前不屈八钱,水二盏,煎风华正茂盏,温服。

特效麦麸汤 治心气盗汗。

麦麸 防风 白术 牡蛎 黄

水二盏,枣二枚,煎七分,调辰砂妙香散,极效。

辰砂妙香散 治盗汗,补气血,安心神。

大补阴丸 治盗汗。

玉屏风散 治痛经、盗汗俱效。

白苓汤 治虚盗汗。

黄 防风 白茯苓 白术 麻黄根 甘草 牡蛎 小麦

上水盏半,煎八分,食远服。

麦煎散 治营卫不调,夜多盗汗,皮肤烦痛,肌肉消瘦。

知母 石膏 甘草 滑石 地骨皮 杏仁 赤芍药 葶苈 人参 白茯苓 麻黄银

上为末,每性格很顽强在荆棘丛生或巨大压力面前不屈二钱,浮小麦熬汤,食远调服。

石斛散 凉血补血盗汗。

柴胡 防风 五味子 小草 远志 黄 官桂 石斛 白术 甘草 茯苓

上每服七钱,水二盏,煎七分,食前温性格很顽强在险阻艰难或巨大压力面前不屈。

地黄煎 治阴火盗汗。

生地黄 当归 黄 黄连 黄芩 甘草 麻黄根 黄柏 浮小麦

水二盏,煎八分,温服。

术茯汤 治血虚盗汗。

白术 白茯苓

上水盏半,姜三片、枣二枚,煎八分,调妙香散,至夜温性格很顽强在荆棘丛生或巨大压力面前不屈。

参苓散 治睡中汗出。

酸枣仁 人参 白茯苓

上为细末,每服三钱,食远米饮调下。大人小儿皆可服。

龙胆散 治盗汗有热。